• A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz.
    • Mikołaj Rej
   • Deklaracja dostępności

   • Deklaracja dostępności

     

    Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bibliotekakazimierzawielka.edupage.org/

     

    Data publikacji strony internetowej: 2017-08-23

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20

     

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    – filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

    – brak opisów zdjęć

    Oświadczenie sporządzono: 2021-03-16

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem testów strony przeprowadzonych wg oceny eksperckiej oraz walidatorów internetowych: https://wave.webaim.org ; https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Nina Turek-Kwiecień, email: bibliotekakazimierzawielka@gmail.com.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413521211. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     

    Informacja o procedurze

     

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

    Żądanie powinno zawierać:

    • dane osoby zgłaszającej żądanie,
    • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
    • wskazanie sposób kontaktu.

    Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Link do Rzecznika Praw Obywatelskich:

    Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

    https://www.rpo.gov.pl/

     

    Dostępność architektoniczna

     

    Budynek biblioteki: lokal Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej mieści się w parterowym budynku przy ul. Kolejowej17, 28-500 Kazimierza Wielka.

    Budynek Filii: lokal mieści się w parterowym budynku przy ul. Kolejowej17, 28-500 Kazimierza Wielka.

     

    Do bibliotek prowadzi główne wejście od ulicy Kolejowej. Do wejścia prowadzą schody (3 stopnie) oraz podjazd dla wózków. Po prawej stronie od wejścia znajduje się sala spotkań. W holu biblioteki można założyć kartę biblioteczną. Po lewej stronie korytarza jest toaleta. Do wszystkich pomieszczeń biblioteki  można wjechać na wózku.

    W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Przed budynkiem nie wyznaczono parkingu.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

     

    raport.pdf

     

     

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • g.dzikowska@bp-kw.pl
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza Wielka Poland
   • iod.rodo.ochrona@gmail.com - Inspektor Ochrony Danych
 • Galeria zdjęć

   brak danych