• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
    • Albert Einstein
    • Love all, trust a few, do wrong to none.
    • William Shakespear
    • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
    • Carl Rogers
   • Klauzula - media społecznościowe

   • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE W MEDIACH SPOLECZNO9CIOWYCH

    (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER)

    Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

    , ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE - RODO, informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z fanpage’a Miejsko - Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej w portalu Facebook, Instagram i Twitter.

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kolejowa 17, 28-500 Kazimierza Wielka, bibliotekakazimierzawielka@gmail.com.
    2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych: rodo.swkohpkieIce@ohp.pl
    3. Informujemy, ze:
     • działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które zawarte w regulaminie Facebook, Instagram i Twitter;
     • Informacje zawarte na Pani/Pana profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania bezpośrednio administrowane przez Facebook, Instagram i Twitter;
     • administrujemy Pani/Pana danymi tylko na potrzebny odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych;
     • Pani/Pana aktywnosé zwiqzana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem , Facebook, Instagram i Twitter;
     • nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisow spofecznosciowych i jak je przetwarza. Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym takze plikow cookies tarn stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnttrznych dostawcow oraz przysfugujqcych Pani/Panu praw, znajduj§ sit w zasadach ochrony prywatnoJci serwis6w Facebook, Instagram i Twitter.
    4. W zwi§zku z prowadzeniem przez Biblioteka fanpage’a w portalu Facebook, Instagram i Twitter przetwarzamy dane osobowe:

    osdb, ktore dokonaly subskrypcji poprzez kliknitcie „Lubit to” , „Polub” lub „Obserwuj”; osob, ktore zareagowaly na publikowane przez nas posty lub opublikowaly komentarz; osdb, ktdre przesfaly do nas zapytanie poprzez prywatn§ wiadomosé;

    osob odwiedzajlcych fanpage 8iblioteki.

    1. Przetwarzaniu podlegajq dane, ktdre Pani/Pan opubIikowata/t na swoim profilu: identyfikator Facebook, Instagram i Twitter, w szczegoInos’ci imit i nazwisko,

    podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Pani§/Pana na wfasnym profilu na portalu, inne dane w zakresie opublikowanym przez Pani§/Pana na wtasnym profilu na portalu,

    zdjqcie profilowe (dzi§ki niemu w niektorych przypadkach mozemy poznaé Pani/Pana wizerunek), inne zdj§cia, wynikajgce z relacji fanpage uzytkownik.

    Umieszczanie zdjté pod naszymi postami jest z Pani/Pana strony dobrowolne.

    Dodatkowo, Facebook, Instagram i Twitter udostqpnia nam informacje dotyczqce wyswietlania naszych postow, ich zasitgow, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujqcych. Tworzone w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook, Instagram i Twitter w odniesieniu do Pani/Pana zachowañ na fanpage‘u Biblioteki.

    1. Biblioteka Pani/Pana dane osobowe przetwarza w celu:
     • publikowania postow na fanpage’u;
      •  prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
      • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomoéci;
      • informowania o naszej dziatalnosci i naszych ustugach;
      • statystycznym (poprzez analiz§ danych na temat aktywnoéci uzytkownikow fanpage’a).
     • Podstaw§ przetwarzania jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych poprzez wyratne dziatanie

      potwierdzajqce, ktdrym jest dobrowolna aktywnosc na naszym fanpage’u (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

     • Podanie danych przez Pani§/Pan a jest dobrowolne, jednak ze wzgltdu na zasady dziatania portalu Facebook, Instagram i Twitter, jest nieodfgcznie zwiqzane z subskrypcjq fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wystaniem do nas prywatnej wiadomosci.
     • W przypadku przegI§dania fanpage’a przez zalogowanego uzytkownika dane statystyczne zbierane sq automatycznie przez Facebook, Instagram i Twitter.

     • Odbiorcg Pani/Pana danych jest Facebook, Instagram i Twitter, oraz inne spotki obstugujqcego te portale.
     • Dane mogq zostaé takze udosttpnione organom wtadzy publicznej, jeéli taki obowiqzek spoczywat bqdzie na Bibliotece w swietle obowiqzujgcych przepisow prawa.

     • Dane Pani/Pana btdg przetwarzane przez okres niezbqdny do realizacji wskazanych celdw:
      • informacje na temat uzytkownikow, kt6re posiadamy w wiadomosciach prywatnych btdq przechowywane na czas odpowiedzi na Pani/Pana pytania;
      • informacje, kt6re posiadamy w ramach udosttpnionych przez Pani/Pana komentarze, btdq dost§pne w naszym
     • serwisie do czasu usuniqcia ich przez autora;

      • dane osobowe gromadzone przez Facebook, Instagram i Twitter (historia wpisdw i aktywnosci), podlegajq
     • przechowywaniu na zasadach okreslonych regulaminami tych portali;

      • do danych statystycznych, dostqpnych w serwisie Facebook mamy dostqp przez okres 2 lat.
     • Dane w celu realizacji obowigzkdw wynikajgcych z przepisow prawa, bqdq przetwarzane przez okres wynikajqcy z tych

      przepisow.

      W kazdej chwili Pam/Pan moze przesta€ obserwowa£ nasze fanpage, jak rdwniez usun§£ opublikowane przez siebie komentarze.

      Przystuguje Pani/Panu prawo do zqdania dosttpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniqcia, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z obowiqzuj§cymi przepisami.

      Aby zrealizowaé te prawa, prosimy o kontakt z Biblioteki (dane kontaktowe podaIis’my na pocz§tku tej informacji).

     • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. J Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
     • uzna Pani/Pan, ze przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

     • 8iblioteka nie btdzie przekazywata danych do pañstw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji miqdzynarodowych. Jednak, specyfika dziatania Facebook’a, Instagram a, Twittera i ich mitdzynarodowy charakter powodujg, ie mozliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zaleine od Biblioteki).
     • t3. W toku przetwarzania nie btdzie dochodzié do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

       

   • Już wkrótce

    Strona jest w trakcie tworzenia

  • Kontakty

   • Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej
   • bibliotekakazimierzawielka@gmail.com
   • biblkw.kultura@gmail.com
   • bibliotekakazimierzawielka@gmail.com
   • (41) 352 12 11
   • ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka
   • PROLONGATA: biblkw.wypozyczalnia@gmail.com
   • Inspektor Ochrony Danych: Zbigniew Kolus e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com
   • NIP 662-16-73-365
   • Numer konta bankowego 16 8493 0004 0180 0130 0024 0001
   • Filia dla Dzieci i Młodzieży ul. Kolejowa 17 28-500 Kazimierza Wielka biblkw.fddim@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych